Založ si blog

Inštrukcie/rady pre premiéra a nielen preňho

Pokiaľ ide o záležitosti z hlbokej minulosti, tak sa o nich všeobecne usudzuje, že sú zväčša osobitnou doménou pre odborníkov. Nedá sa to však generalizovať. Niektoré priam dýchajú dneškom.

Zásady riadenia vlády a efektívnej verejnej správy existujú a rešpektujú sa už tisíce rokov. Ľudstvo má jasnú predstavu o verejnej správe, ktorá nie je len službou štátu, ale najmä službou obyčajným ľuďom. Starí Egypťania nedokázali zabezpečiť absolútne rešpektovanie týchto zásad, ale chápali ich dôležitosť veľmi si ich ctili odhliadnuc od spoločenskej pozície. Odkaz týchto zásad (netýkajú sa len verejnej správy) možno považovať za nadčasový a zároveň sú dôkazom toho, že história môže byť inšpiráciou aj pre dnešok.

V našom poňatí práva často dochádza k tomu, že zásady sa dostávajú na okraj záujmu a na ich škodu sa prísne presadzuje písané právo. Je nutné si uvedomiť, že práve zásady sú nositeľmi základných hodnôt spoločnosti ako celku.

Posúďte sami aktuálnosť týchto zásad starých niekoľko tisícročí. Zmienka o ich autorovi je v závere príspevku.

 • Sprostredkuj nastávajúcemu premiérovi/štátnym úradníkom tradičné výroky, múdroslovia a poznanie predkov, aby sa stali príkladom cti pre mladých. Nech sa v nich rozvinú zručnosti čítať v srdciach iných, aby pochopili city a vnútorný svet každého človeka.
 • Vzdelávanie je kľúčom, keďže múdrosť sa nerodí, len získava.
 • Nebuď pyšní na svoje vedomosti a diskutuj s nevedomými ako s múdrymi.
 • Jemné slová sú vyhľadávanejšie ako drahokamy.
 • Nenechaj sa vyprovokovať arogantným správaním voči tebe, buď rozumne zdržanlivý a rozvážny. Arogantnej reči neprikladaj veľkú váhu a neprotireč jej. Tvoje mlčanie potvrdí tvoju prevahu. Nechaj zlosť stranou.
 • Ak si povolaný viesť a spravovať ľud, využi každú príležitosť na zdokonalenie svojich schopností až kým nedosiahneš dokonalosť.
 • Správne konanie je ušľachtilé  a jeho sila pretrvá veky.
 • Kto ignoruje zákony, toho stihne trest, hoci chamtivcom sa to môže zdať nepodstatné.
 • Len obmedzenci túžia po bohatstve, no zločin nikdy nevedie k trvalej odmene.
 • Kto hovorí „beriem pre seba“, nemyslí na svoje skutočné potreby.
 • Najvyššou kvalitou správneho konania je jeho stálosť.
 • Nebuďte zdrojom strachu pre ľudí.
 • Kto sa vystatuje „môžem byť mocný“, ten sa zapletie do vlastných intríg.
 • Kto sa vyhráža, že zasiahne proti druhým , sám zle skončí.
 • Vystríhaj sa zraňujúcich slov.
 • Pridŕžaj sa pravdy a správnosti.
 • Daj si pozor, aby si svojou rečou nespôsobil škodu.
 • Nevystatuj sa, tichá autorita vzbudzuje väčší rešpekt.
 • Vezmi si za vzor človeka s vynikajúcimi kvalitami.
 • Ak sa potomok odkloní od vteba, neposlúcha tvoje rady a búri sa proti všetkému, čo mu hovoríš, ak jeho reč je plná zloby, čeľ mu priamo, ale nezatvrdzuj voči nemu svoje srdce.
 • Tí, čo kráčajú po správnej ceste, nikdy nezablúdia.
 • Pamätaj, že o povýšení rozhoduje systém alebo autority. Tí, ktorí sa snažia pretlačiť silou alebo nátlakom, zväčša neuspejú.
 • Trpezlivosť a dodržiavanie pravidiel sú často lepšou cestou k úspechu než agresívne presadzovanie sa.
 • Ak sa chceš pohybovať medzi ľuďmi, obklop sa dôveryhodnými osobami a buď dôveryhodný.
 • Ten, kto nemá potrebu neustále rozprávať, často sa stáva skutočným vodcom.
 • Úspešný človek je ten, ktorého dobré meno hovorí za neho bez toho, aby musel niečo povedať a získava uznanie aj od ľudí, ktorých nepozná.
 • Veľkorysosť a dobré srdce sú darom zhora, sú vzácnou vlastnosťou, zatiaľ čo ten, kto sa riadi len svojimi telesnými túžbami, škodí sám sebe.
 • Skutočný úspech a rešpekt prichádzajú skôr z charakteru a činov než z prázdnych slov alebo sebeckého uspokojovania.
 • Buduj si sieť dôveryhodných ľudí a sám buď dôveryhodný.
 • Ovládanie slov a emócií – to je kľúč k vodcovstvu.
 • Dobré meno si buduješ skôr činmi než slovami.
 • Pri kontakte s nadriadenými, buď priamy a sebavedomý.
 • Dobrý rečník sa ľahko stane dôveryhodným poslom.
 • Neprekračuj svoje kompetencie – nepravdy a chvastanie ťa môže zničiť.
 • Ak si vo vedúcej pozícii, snaž sa robiť pozoruhodne prospešné veci.
 • Pamätaj však, že úspech často priťahuje kritiku a problémy.
 • Líder nech je trpezlivým poslucháčom, Nechá ľudí vyrozprávať sa, aj keď im nemôže vyhovieť vo všetkom. Samotné vypočutie často pomáha viac než riešenie problému.
 • Recept na dobré vzťahy: vyhýbaj sa romantickým alebo sexuálnym vzťahom s partnermi svojich priateľov alebo známych. Takéto situácie často vedú k vážnym problémom a konfliktom. Krátkodobé potešenie môže mať dlhodobé negatívne následky. Človek, ktorý podľahne takýmto túžbam, často zlyháva aj v iných oblastiach života.
 • Ak chceš žiť dobrý život, vyhýbaj sa chamtivosti. Chamtivosť ničí vzťahy a prináša len problémy. Rozvráti rodiny a partnerstvá. Človek, ktorý žije podľa správnych zásad, má spokojný život. Chamtivý človek nikdy nenájde skutočný pokoj.
 • Nebuď závistlivý voči ostatným a nežiadaj viac, než ti patrí. Aj malá závisť môže riadne zmeniť človeka.
 • Miernosť a pokora získajú viac rešpektu než sila a agresivita.
 • Človek, ktorý sa snaží využívať svojich príbuzných, stráca ich úctu.
 • Ak si úspešný, vytvor si harmonický domov. Miluj a starajte sa o svoju manželku, ale zachovaj si vedúcu úlohu v domácnosti. Poskytni manželke všetko potrebné a rob ju šťastnou, ale nenechaj ju zasahovať do dôležitých rozhodnutí. Jej spokojnosť je kľúčom k stabilnému domovu.
 • Staraj sa o svojich zamestnancov a rob ich šťastnými. Lakomý zamestnávateľ nie je obľúbený.
 • Nikto nevie, čo prinesie budúcnosť, preto je dôležité mať lojálnych pracovníkov. Spokojní zamestnanci sú základom úspechu. V časoch núdze sú to práve oni, na koho sa spoliehaš.
 • Vyhýbaj sa klebetám a nepodporuj ich šírenie. Sú to len prázdne reči nezrelých ľudí. Overuj si informácie predtým, než ich budeš šíriť ďalej. Pravé poznanie je to, čo môžeš sám vidieť a zažiť. Klebety sú ako sny – najlepšie je nechať si ich pre seba.
 • Ak si vážený a múdry človek v blízkosti mocných, inšpiruj ostatných k lepšiemu správaniu.
 • Niekedy je lepšie mlčať než hovoriť nezmysly. Hovorte len o veciach, ktorým skutočne rozumiete.
 • V dôležitých diskusiách sa cenia tí, ktorí vedia dobre formulovať myšlienky. Skutočný odborník vie nielen hovoriť, ale aj konať.
 • Ak si získal rešpekt svojimi znalosťami a rozvážnosťou, nebuď panovačný. Riaď sa pravidlami a buď spravodlivý.
 • Agresivita vedie len k problémom. Nebuď príliš namyslený, lebo môžeš padnúť. Ale nebuď ani príliš utiahnutý. Keď diskutuješ s hnevlivým človekom, zachovaj si odstup a pokoj.
 • Agresívni ľudia často míňajú cieľ, kým rozvážni dosahujú svoje.
 • Dobré skutky sú ako dar z nebies. Pestovanie dobrých vzťahov je kľúčom k stabilite.
 • Keď niekto urobí niečo chvályhodné, nešetri uznaním. Tým sa buduje vzájomná dôvera a rešpekt. Nezabúdaj, že schopnosť počúvať je cenená vlastnosť.
 • Pri zastupovaní záujmov iných buď opatrný a rozvážny. V diskusiách sa snaž o objektívnosť, aby ťa nemohli obviniť zo zaujatosti. Tvoje prešľapy by mohli byť použité proti tebe a ovplyvniť to, ako ťa ľudia vnímajú.
 • Buď zhovievavý k chybám z minulosti a sústreď sa na dobré vlastnosti ľudí. Nespomínaj staré prehrešky, pretože takáto veľkorysosť sa ti môže v budúcnosti vyplatiť. Odpustenie a empatia môžu vytvoriť silné spojenia a priniesť nečakané výhody v budúcnosti.
 • Ak sa ti podarí zlepšiť svoju finančnú situáciu po období chudoby, nepreceňuj význam svojho novonadobudnutého bohatstva. Pamätaj, že šťastie je vrtkavé a môže sa zmeniť rovnako rýchlo, ako prišlo.
 • Rešpektuj autoritu a hierarchiu.
 • Nebuď agresívny voči svojim susedom alebo blízkym – takéto správanie neprináša žiadne výhody.
 • Neodsudzuj nikoho, kým si nevypočuješ celý príbeh.
 • Vyhýbaj sa zneužívaniu mladých alebo zraniteľných osôb. Takéto činy môžu mať dlhodobé negatívne následky pre všetkých zúčastnených.
 • Pri riešení problémov s priateľmi komunikuj priamo a otvorene. Daj im čas vysvetliť ich pohľad na vec. Ak sa dozvieš niečo, čo ťa nahnevá alebo poteší, zachovaj pokoj a rozvahu. Nereaguj impulzívne alebo deštruktívne. Pamätaj, že každý má svoje vlastné výzvy a osud, ktorému čelí.
 • Udržiavaj si optimistický pohľad na život.
 • Buď opatrný pri prejavovaní štedrosti, môže totiž vyvolať nežiadúcu pozornosť. Ľudia v núdzi často hľadajú vinníka svojej situácie.
 • Zachovaj si odstup od tých, ktorí by mohli zneužiť tvoju dobrotu.
 • Pamätaj, že tvoje dobré skutky môžu mať dlhodobý pozitívny vplyv.
 • Dobré skutky sa pamätajú aj v ťažkých časoch.
 • Rozumne hospodár so svojimi zdrojmi, aby ti dlho vydržali.
 • Nebuď skúpy voči svojim priateľom. Sú cennejší než materiálne bohatstvo a môžu ti pomôcť v ťažkých časoch. Dobré vzťahy sú vzájomne prospešné.
 • Dobré meno a charakter sú dedičstvom, ktoré pretrvá dlhšie než akékoľvek hmotné statky.
 • Pri udeľovaní trestov buď spravodlivý a sám buď vzorom správania, ktoré očakávaš od iných. Prísnosť voči previnilcom môže slúžiť ako odstrašujúci príklad.
 • Nespravodlivé zaobchádzanie môže premeniť nespokojných ľudí na aktívnych odporcov.
 • Pamätaj, že život prináša rôzne výzvy. Buď pripravený na zmeny, udržiavaj si flexibilitu v myslení a konaní. Váž si ľudí okolo seba, pestuj dobré vzťahy a snaž sa byť prínosom pre svoju komunitu.
 • Tvoje činy a charakter formujú tvoju reputáciu a odkaz, ktorý po sebe zanecháš.
 • Ak budeš nasledovať tieto rady, tvoj život sa zlepší. Ich hodnota spočíva v ich pravdivosti. Ľudia si ich budú pamätať a odovzdávať ďalej pre ich múdrosť. Dobré myšlienky pretrvajú v spoločnosti.
 • Konanie dobra je základom múdrosti a správneho vedenia.
 • Tieto inštrukcie sú určené budúcim generáciám – tí, ktorí ich nasledujú, sa stanú zručnými v živote. Je dôležité odovzdávať múdrosť ďalej, pretože bude vypočutá.
 • Múdry človek rozvíja svoju dušu tým, že koná dobro vo svete. Múdrosť prináša uznanie, dobré správanie je cenené.
 • Pravdivosť v myšlienkach, slovách a činoch je kľúčová. Kto koná správne, je oslobodený od klamstva.
 • Schopnosť počúvať je cenná – prináša porozumenie a múdrosť. Počúvanie je rovnako dôležité ako hovorenie. Ten, kto vie počúvať, získava užitočné vedomosti. Počúvanie je cesta k múdrosti a láske k dobru.
 • Je krásne, keď deti prijímajú rady svojich rodičov – prináša to dlhovekosť a požehnanie. Srdce formuje charakter človeka. Nepočúvaj rady od tých, ktorí sami nepočúvajú.
 • Dobrý poslucháč nielen počúva, ale aj koná podľa múdrych rád. Je radosť vidieť, keď syn počúva otca. Krásny syn je ten, kto vie počúvať. Ten, kto prijíma múdre rady, prosperuje. Pamiatka na múdreho človeka zostáva v mysliach ľudí – súčasných aj budúcich generácií.
 • Dieťa, ktoré berie na vedomie rady svojich rodičov, má väčšiu šancu na úspech v živote. Uč svoje deti pozorne počúvať – to im pomôže získať rešpekt a navigovať sa v živote múdro. Tí, ktorí sa učia a počúvajú, prosperujú, zatiaľ čo tí, ktorí odmietajú počúvať, čelia ťažkostiam.
 • Múdrosť je ako kompas, ktorý nás vedie životom, zatiaľ čo ignorancia je ako loď bez kormidla. Pre tých, čo zatvárajú uši pred radami, je cesta vpred tŕnistá. Často vnímajú cenné poučenia ako zbytočné alebo dokonca škodlivé, čo vedie k opakovaným chybám. Ich správanie je zrkadlom ich charakteru, čo neunikne pozornosti okolia
 • Naše činy učia viac než naše slová – buď dobrým príkladom a nezdieľaj svoje nedostatky.
 • Správne konanie je základom pre budúcnosť našich detí. Ľudia posudzujú ostatných podľa ich činov a povesti. Dobré meno je cennejšie než bohatstvo. Buď opatrný vo svojich slovách a činoch – nemeň ani neprekrúcaj pravdu.
 • Chráň sa pred manipuláciou a buď obozretný voči tým, ktorí sa snažia ovplyvniť tvoje myslenie. Hovor, keď máš hlboké pochopenie situácie. Keď konáš s rozvahou a múdrosťou, tvoje plány majú väčšiu šancu na úspech.
 • Život je ako škola, kde sa učíme každý deň. Tí, čo zostávajú otvorení novým poznatkom, rastú a prosperujú. Naopak, tí, čo sa uzavrú pred múdrosťou, často stagnujú. Pamätaj, že každá generácia má možnosť učiť sa z minulosti a zlepšovať budúcnosť.
 • Kultivuj vnútornú múdrosť, ale buď rozvážny vo svojich vyjadreniach. Takto si získaš rešpekt medzi vplyvnými. Zachovávaj integritu vo vzťahu k autoritám. Tvoje okolie rozpozná tvoju hodnotu.
 • Naplň svoje srdce múdrosťou, ale buď opatrný v tom, čo hovoríš. Takto sa tvoje zámery stanú cenenými medzi vplyvnými ľuďmi.
 • Buď čestný a priamy vo svojom správaní voči nadriadeným. Vyjadruj sa múdro a výnimočne, aby tí, ktorí ťa počúvajú, obdivovali tvoje slová.
 • Nasleduj rady svojich mentorov. Je požehnaním, keď dieťa prijíma múdrosť od svojho rodiča od narodenia. Snaž sa prekonať očakávania a robiť viac, než sa od teba žiada.
 • Keď dosiahneš môj vek s neporušeným zdravím a s uznaním od vládcov, budeš si môcť užívať dlhý život. Moje skutky na zemi neboli bezvýznamné. Bol som požehnaný 110 rokmi života vďaka kráľovskej priazni, ktorá prevýšila priazeň preukázanú mojim predkom. Toto som dosiahol konaním správnych vecí pre faraóna, až kým som nedosiahol status vysoko váženej osoby.

Táto múdrosť naznačuje, že život žitý s integritou, múdrosťou a oddanosťou vedie k dlhovekosti, úspechu a hlbokému rešpektu v spoločnosti.

Tieto inštrukcie/rady/poučenia napísal dlhoslúžiaci vezír (dnes by sme povedali premiér) Ptahhotep, ktorý žil na prelome 25. a 24. storočia pred našim letopočtom a slúžil faraónovi Džedkare Isesimu (2434 – 2375 p. n. l.). V jeho inštrukciách sú badateľné stopy konceptu „maat“, ktorý bol nedeliteľnou súčasťou života jednotlivca i spoločnosti v starovekom Egypte. Koncept  „maat“ charakterizoval zhodný postoj všetkých zložiek spoločnosti k týmto zásadným hodnotám (povedané dnešným slovníkom):

–              pravda, spravodlivosť, zákon,

–              poriadok a rovnováha,

–              morálka a etické správanie,

–              sociálna harmónia a vzájomnosť,

–              environmentálna a spoločenská udržateľnosť.

Koncept „maat“ má korene v dobe ešte pred vznikom jednotného egyptského štátu okolo roku 3100 pred n. l. Určiť presný dátum alebo čas, kedy sa tento koncept zrodil je ťažké, pretože sa vyvíjal dlhé obdobie a bol hlboko zakorenený v staroegyptskom svetonázore od najstarších období staroegyptských dejín. Bol základnou súčasťou staroegyptského myslenia a kultúry od najstarších období, vyvíjal sa postupne počas tisícročí a odrážal hlboko zakorenenú vieru starých Egypťanov v potrebu poriadku, rovnováhy a harmónie vo všetkých aspektoch života. Prvky konceptu formovali osobné správanie, sociálne interakcie, správu vecí verejných, náboženské presvedčenie a vzťah medzi ľuďmi a prírodným svetom.

Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Prečo tam nie je slovenská vlajka?

01.07.2024

Nie je vlajka ako vlajka.

Recept ako na to, alebo všetko tu už bolo?

25.06.2024

Vystúpime z trajektórie neúcty, polarizácie, agresie, ...? Kedy?

Je západná civilizácia západná?

12.06.2024

Nemohol sa viac mýliť ten, kto si myslel, že história je pasé.

Donald Trump

„Strelec je dole! Strelec je dole!" „Nechajte ma obuť si topánky." Čo počas streľby hovorili agenti a Trump? Pozrite si prepis záznamu

15.07.2024 19:00

Ako zareagovala ochranka počas atentátu na Donalda Trumpa? Aké povely si vymieňali agenti Tajnej služby a čo hovoril exprezident?

Corey Comperatore, atentát na Donalda Trumpa

Zomrel ako hrdina. Atentátnik ho strelil, keď telom chránil rodinu

15.07.2024 18:30

Jediným, kto pri streľbe na Donalda Trumpa prišiel o život, bol 50-ročný Corey Comperatore. Aký je jeho príbeh?

krym

Z Krymu odišla posledná ruská hliadková loď, Kyjev to označil za pamätný deň

15.07.2024 18:20

Ukrajinci od začiatku vojny zničili alebo poškodili približne 30 % ruskej Čiernomorskej flotily.

Belarus President

Diktátor na korčuliach túži po úspechu futbalistov. Lukašenko stanovil ultimátum, aby sa hráči zlepšili

15.07.2024 18:00

Ak hodnotíme naše športové úspechy, sú bezcenné, upozornil bieloruský prezident. Zdôraznil, že o výkonoch vo futbale sa dokonca bojí čo i len rozprávať.

julius petrus

Štatistiky blogu

Počet článkov: 112
Celková čítanosť: 195913x
Priemerná čítanosť článkov: 1749x

Autor blogu

Kategórie